Partneři

Partneři konsorcia

Europa Media (EM) je nezávislý neziskový MSP zabývající se záležitostmi Evropské unie, zejména politikami, programy a projekty v oblasti výzkumu a inovací. V průběhu uplynulých 12 let se Europa Media aktivně účastnil výzkumných a inovačních projektů financovaných EU jako koordinátor nebo partner v širokém spektru oblastí včetně mezinárodní výzkumné spolupráce, celoživotního vzdělávání, podnikání, znalostní bioekonomiky, zdraví, životního prostředí a informačních a komunikačních technologiích (ICT). V těchto projektech měl tým EM různé úlohy včetně podpory koordinace a využívání výsledků výzkumu a inovací, šíření novinek a komunikačních aktivit, vývoje a spouštění webových platforem a navrhování a poskytování inovativních školicích programů a programů budování kapacit. EM je koordinátorem projektu START2ACT. 

Geonardo je inženýrská a poradenská společnost poskytující špičková řešení v oblasti energetiky, životního porostředí a udržitelného rozvoje. Od svého založení v r. 1999 se společnost Geonardo stala předním MSP ve středovýchodní Evropě s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti koncipování a realizace výzkumných a inovačních projektů v rámci programů EU, zejména Rámcových programů (FP5/6/7 a Horizon 2020), programů Intelligent Energy Europe (IEE) a LIFE.

Geonardo poskytuje technické poradenské služby specializované na obnovitelné zdroje energie, aplikaci energeticky úsporných opatření, suroviny, účinné využívání zdrojů a management životního prostředí, zpracovává studie proveditelnosti a hodnocení vlivu na životní prostředí a vytváří a realizuje akce na podporu inovativního vzdělávání, budování kapacit, posilování institucionální kapacity a komunikaci a rozšiřování informací.

Carbon Trust je nezisková společnost s posláním urychlit přechod na udržitelnou, nízkouhlíkovou ekonomiku. Carbon Trust poskytuje odbornou podporu podnikatelskému a veřejnému sektoru s cílem pomoci snižovat emise uhlíku, šetřit energii a nabízet na trhu nízkouhlíkové technologie. Tři oblasti působení společnosti Carbon Trust zahrnují:

Poradenství: Poskytovat poradenství podnikům, státní správě a veřejnému sektoru ohledně jejich možností v udržitelném, nízkouhlíkovém světě

Technologie: Pomoci vyvinout a nasadit nízkouhlíkové technologie a řešení od zvyšování energetické účinnosti po využívání obnovitelných zdrojů a

Stanovení ekologické stopy: Měřit a certifikovat ekologické stopy organizací, produktů a služeb.

CentERdata je neziskový výzkumný institut sídlící v kampusu Tilburg University (Nizozemsko). Institut se specializuje na výzkum behaviorální politiky a sběr a analýzu dat. Středem zájmu je především (behaviorální) ekonomika, spotřebitelský průzkum, vzělávání, trh práce, studie efektivity a důchodové a sociální zabezpečení. Výzkumní pracovníci používají pokročilé (experimentální) metody, průzkumy a ekonometrické techniky k provádění analýzy a profilu chování. Výzkum prováděný spotřebitelskou výzkumnou skupinou se liší z hlediska témat a metodiky, ale jeho společným rysem je vysoký stupeň společenského významu. CentERdata většinou pracuje pro vysoké školy, výzkumné platformy, Evropskou komisi, nizozemská ministerstva a průmyslové organizace.

 

ENVIROS, s.r.o. se sídlem v Praze, Česká republika, je jednou z předních poradenských společností poskytujících konzultace především v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu v České republice, střední a východní Evropě, ale i v jiných částech světa. Majoritním vlastníkem společnosti ENVIROS, s.r.o. je společnost ENVIROS GLOBAL limited se sídlem ve Velké Británii. ENVIROS, s.r.o. zaměstnává 44 stálých kvalifikovaných odborníků a více než 30 externích odborníků s rozsáhlými zkušenostmi a kvalifikací v mnoha oborech. Ve společnosti je zaměstnáno 12 energetických specialistů certifikovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Hlavní profesní a vědeckou výzvou Energy Institute Hrvoje Požar (EIHP) byla transformace energetického systému do otevřeného trhu s energií, který je řízen a formálně založen na právním řádu EU. Po připojení Chorvatské republiky k Evropské unii se rozsah činnosti Institutu posunul směrem k vizím spojeným s vývojem energetiky v EU a Chorvatsku do roku 2050, což vyžaduje zlepšení metodiky plánování energetického systému, subsystémů, sítí a transportu všech druhů energie a také budování kapacit pro právní, institucionální a organizační změny v energetickém systému. Stále důležitější činností Institutu se stává vzdělávání a poskytování informací, což vyžaduje nepřetržité profesní vzdělávání našich odborníků a jejich aktivní účast na vzdělávání druhých. Stategickým úkolem EIH je dosáhnout uznání jako centrum odborných znalostí v oblasti energetického plánování a analýz v širším regionu.

Zvláštní pozornost je věnována mezinárodní spolupráci, členství EIHP v profesních asociacích a agenturách, a také účasti v mezinárodních programech financovaných OSN, Evropskou unií, Světovou bankou a dalšími. EIHP a jeho odborníci spolupracují s mnoha asociacemi a institucemi, jako např. WEC - World Energy Council, IEA - Mezinárodní energetická agentura, WREN - World Renewable Energy Network, EWEA - Evropská asociace pro větrnou energii, ISES - Mezinárodní společnost pro sluneční energii, Bionergy Agreement of the International Energy Agency, EnR - Evropská síť pro energetiku a COGEN Europe. 

SOFENA je nevládní organizace a nezisková právnická osoba založená v roce 2001 na podporu města Sofia při rozvoji udržitelné energetické politiky. Zajišťuje vyhodnocování spotřeby energie a potenciálu energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Agentura podporuje holistický přístup k energeticky efektivním rekonstrukcím a výstavbě nových budov, implementaci energetického managementu a monitorovacích systémů v budovách a podnicích, vzdělávání a zavádění energeticky úsporných opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie. SOFENA má zkušenosti s prováděním energetických auditů a analýz bytového fondu a také s ICT pro energetický management a monitoring. SOFENA organizuje školení, místní fóra na téma udržitelná energetika, informační dny, diskuse pro zainteresované strany. Organizuje kampaně pro občany s cílem ovlivnit jejich chování a informovat je o postupech k dosažení energetických úspor. Agentura iniciuje realizaci energeticky úsporných projektů v městských, bytových, průmyslových a kancelářských budovách. SOFENA má více než 10ti leté zkušenosti jako přední partner národních projektů a úspěšně se jako partner účastnila více než 15 mezinárodních projektů v rámci SAVE II, ALTENER, Intelligent Energy Europe (IEE) a nadnárodní spolupráce pro programy jihovýchodní Evropy.

SIEA byla založena v roce 1999 jako profesní příspěvková agentura řízená Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky. Jedná se o kompetenční centrum pro energetickou účinnost, energetické inovace a obnovitelné zdroje energie. SIEA také působí jako implementační agentura pro strukturální fondy EU a další finanční mechanismy. SIEA působí jako národní energetická agentura a velmi dobře zná slovenský energetický trh a jeho účastníky, organizace s rozhodovacími pravomocemi, společnosti, odborníky, asociace a všechny ty, kteří jsou zapojeni do činnosti v oblasti energetiky, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Zvlášní důraz je kladen na oblast vzdělávání a informačních seminářů jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost zabývající se racionálním využíváním energie a širším využíváním obnovitelných zdrojů energie. SEIA plní úkoly Ministerstva hospodářství Slovenské republiky a podílí se na přípravě energetické politiky Slovenska, energetických zákonů a vyhlášek a sleduje a monitoruje vývoj v oblasti energetiky, a to na straně poptávky i nabídky.

Oddělení inovací SIEA tvoří analytický útvar Ministerstva hospodářství a ve spolupráci s Ministerstvem školství vypracovává Inteligentní specializace a strategie pro Slovenskou republiku. Oddělení inovací se také účastní mezinárodních projektů ve dvou úrovních (Inovační politika a Rozvoj klastrů, např. ACE, klastr COOP, CENTRAMO).

ENERO je nezávislé neziskové technicko poradenské a výzkumné centrum působící v oblasti energetiky od r. 1999. Aktivity centra se zaměřují na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti za pomoci vysoce zkušených odborníků zaměřených na inovativní energetické technologie a řízení evropských projektů výzkumu a vývoje. ENERO bylo členem mnoha evropských projektových konsorcií během 5., 6. a 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj, SEE - Programu pro spolupráci v jihovýchodní Evropě, IEE - Intelligent Energy Europe. Cíle centra ENERO jsou výzkum a vývoj v energetice a přenos nových a účinných technologií z ostatních zemí EU a jejich implementace v Rumunsku, dále v oblasti výroby, dopravy, distribuce, dodávek a užití elektrické energie a tepla, nekonvenčních a obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, pasivních domů atd. E

Agentura KAPE vznikla 15. dubna 1994 rozhodnutím polské vlády jako výsledek dohody zainteresovaných stran realizujících národní energetickou politiku. Hlavním akcionářem KAPE je Státní fond ochrany životního prostředí a vodního hospodářství. Agentura vznikla jako akciová společnost a v souladu s občanským zákoníkem se hlásí k principům volného trhu. KAPE také realizuje úkoly, které mají charakter veřejné služby na neziskovém základě.

KAPE podporuje a implementuje světové normy a postupy v oblasti energetické účinnosti a udržitelného rozvoje, na jejichž základě vytváří optimální energeticky úsporná řešení pro jejich zákazníky. Jejich strategickým cílem je podporovat růst konkurenceschopnosti polské ekonomiky díky zvyšování energetické účinnosti s ohledem na zásady udržitelného rozvoje. KAPE nabízí komplexní poradenské a školicí služby zaměřené na zvyšování energetické účinnosti a udržitelný rozvoj pro společnosti a stavební sektor. Agentura také nabízí své odborné znalosti polské vládě a municipalitám a provádí činnosti v oblasti vzdělávání a podpory racionálního užití energie a rozvoje využívání obnovitelných zdrojů energie.

V Belgii existuje velké množství podporovatelů a iniciativ pro startupy, takže je pro podnikatele těžké najít ve správnou dobu vhodné opatření nebo kontakt. V roce 2012 bylo jasné, že v Belgii potřebujeme více spojit síly, abychom v globalizovaném a technologicky rychle se měnícím světě měli šanci. Po několika úspěšných pilotních projektech se poslání vyjasnilo. Abychom přikročili ke splnění výzvy, v březnu 2013 založilo 12 zkušených podnikatelů neziskovou organizaci, do níž vstoupila řada organizací podporujících startupy, ta pak rozšiřovala svoji síť po celé Belgii a společně rozvíjela aktivity.

Startups.be nyní sdružuje více než 85 takovýchto organizací, přičemž aktivně podporuje (začínající) technologické podnikatele formou koučování a školení, inkubačních a akceleračních programů, networkingu a pitchingu, poskytováním odborných znalostí v příslušných oblastech nebo financováním. Díky této iniciativě vládní agentury, federace, města, znalostní organizace a také podnikatelské iniciativy a dobrovolnické organizace spojují síly, aby vybudovaly základy příští generace znalostní ekonomiky. Pomáháme podnikatelům v technologiích, aby byli úspěšní v zajišťování kvalitního přístupu k poskytovatelům služeb, obchodním partnerům, zákazníkům a investorům. Prostřednictvím naší společné sítě spojujeme startupy a technogii, vytváříme kritickou masu a mezinárodní publicitu a přispíváme k vytvoření podnikatelského prostředí.

Spolupracující partneři START2ACT projektu

START2ACT konsorcium úzce spolupracuje s organizacemi na úrovni členských států i na úrovni EU s cílem zapojit začínající a mladé malých a středních podnikatelů (STARUPS, MSP) při přijímání opatření v oblasti energetické účinnosti v pracovním prostředí.

Podporovatelé projektu

Podporovatelé projektu napomáhají projektu START2ACT od fáze návrhu až po jeho realizaci za účelem dosažení cílů projektu. Hrají významnou roli při zohledňování jejich aspektů během realizace projektu a úzce spolupracují s partnery konsorcia, aby došlo k úspěšnému zapojení mladých malých a středních podniků a začínajících podniků při činnostech v oblasti energetické účinnosti.

Tip dne
Sledujte nabídky různých dodavatelů energií a vyberte tu, co vám nejlépe vyhovuje. Berte v potaz i další faktory než jen cenu.

Bylo to pro Vás užitečné?