Financujte svůj projekt: Zelené financování pro malé a střední podniky (MSP)

Klíčová fakta

Existuje mnoho možností financování – udělejte pro svůj projektvše. Financování opatření k dosažení udržitelnosti může být snadnější, než si myslíte.

Úvod

Investování do energeticky účinných zařízení obvykle dává z ekonomického i environmentálního hlediska smysl. Existuje řada dostupných programů financování, které napomáhají co největšímu zatraktivnění této investice. 

Doporučení

 1. Proveďte průzkum úspor nákladů vyplývajících z opatření na snížení emisí. Při předkládání interního obchodního případu se ujistěte, že jste zahrnuli údaje o úsporách projektu udržitelnosti a případně o době návratnosti.

 

 1. Získejte více nabídek od dodavatelů. Zajistěte, abyste při sestavování projektuporovnali a koupili to nejvýhodnější. Je také moudré zkusit křížově porovnat odkazy na údaje o účinnosti zařízení poskytované případnými dodavateli.  Někdy je v jejich zájmu tyto údaje přehánět.

 

 1. Důkladně prozkoumejte možnosti financování. Existuje mnoho různých možností financování a dostupných dotací. Ujistěte se, tyto všechny možnosti znáte. Dotace, zejména ty větší, často zajišťují financovánípouze části původních kapitálových nákladů. Buďte připraveni kombinovat různé možnosti financování.

 

Další informace

Možnosti financování

Může být těžké najít čas na prozkoumání různých možností financování Vašich projektů. Pro usnadnění jsme pro Vás sestavili seznam programů financování.

Na území České Republiky je možné čerpat finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů rozdělených do 5 oblastí, viz následující obrázek.

 

V rámci těchto fondů jsou vytvořeny národní operační programy, mezi něž byly alokovány finanční prostředky. Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 (zdroj: www.strukturalni-fondy.cz).

 

 


Operační Program Podnikání, Inovace a Konkurenceschopnost (OPPIK)
 

Operační program Ministerstva Průmyslu a Obchodu České Republiky (řídící orgán) přináší v dotačním období 2014 – 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje

Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem

Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií

Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky.

V současné době je otevřeno několik výzev poskytující finanční podporu malým, středním a velkým podnikům. Pro další informace o progamu OPPIK navštivte stránky: http://www.oppik.cz/dotacni-programy.


Výzva v rámci tzv. ITI (Integrované Teritoriální Investice)
 


ITI (integrované teritoriální investice) představují z pohledu podnikatelů největší letošní novinku na dotačním poli. Jedná se o nástroj regionů k lokálnímu využití evropských strukturálních a investičních fondů. Jinými slovy, ITI výzvy budou na rozdíl od těch celostátních administrovány a hodnoceny na regionální úrovni (především na úrovni magistrátů největších měst). Jejich cílem je minimalizovat, ideálně eliminovat, slabá místa v jednotlivých podporovaných regionech, přičemž tento nový dotační nástroj by měl sloužit podnikatelům i veřejným subjektům.

Nástroj ITI si v praxi můžeme představit jako trychtýř, do něhož se nalijí finanční prostředky z různých operačních programů (např. OPPIK, OP Doprava, IROP, OPŽP…). ITI výzvy pak tyto finanční prostředky profiltrují mezi žadatele z jednotlivých geograficky i tematicky podporovaných oblastí.

          Pro jaké oblasti jsou ITI určeny?

Z geografického hlediska budou pro podnikatele relevantní výzvy ITI spuštěny v 5 (z celkových 7) územích (tzv. aglomeracích či metropolitních oblastech). Jedná se o nově definované územní celky v okolí Brna, Hradce Králové a Pardubic, Plzně, Olomouce a Ostravy.

Tematicky jsou podporované oblasti orámovány tzv. ITI strategiemi, které byly vypracovány pro všech 5 zmíněných územních celků. Každá ITI strategie je mírně odlišná, díky čemuž mohou být v jednotlivých územích podporovány různé tematické oblasti. Z pohledu podnikatelů lze však mezi ně zpravidla zařadit výzkumně-vývojové projekty či rozvojové záměry malých a středních podnikatelů.

Pro další informace navštivte stránky: http://www.oppik.cz/dotacni-radce/xxxxx


Operační program životní prostředí (OPŽP)
 

 

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

 

Tematické cíle

 • Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 5)
 • Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO1, PO3)
 • Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 1, PO2, PO3, PO4)

Podporované oblasti:

 • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
 • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • Prioritní osa 5: Energetické úspory
 • Prioritní osa 6: Technická pomoc

Další informace naleznete na stránkách operačního programu: http://www.opzp.cz/

Financování metodou “EPC” – Energy Performance Contracting

Financování projektu při uplatnění "čisté" podoby metody EPC probíhá tak, že investice jsou po přijatelnou dobu spláceny pouze z uspořených nákladů. Součástí projektu řešeného metodou EPC přitom může být financování třetí stranou. Způsob financování lze zvolit nezávisle.

Podstatnými rysy, které metodu EPC odlišují od jiných služeb, jsou přinejmenším tři:

 • investice jsou spláceny z dosažených úspor provozních nákladů,
 • dodavatel smluvně ručí za sjednaný objem úspor energie,
 • dodavatel přebírá část rizik spojených s realizací, případně i se splácením investice.

Konkrétní inforamce o metodě financování EPC naleznete na: https://www.enviros.cz/sluzby/epc-energy-performance-contracting/

 

 

 

Tip dne
Sledujte nabídky různých dodavatelů energií a vyberte tu, co vám nejlépe vyhovuje. Berte v potaz i další faktory než jen cenu.

Bylo to pro Vás užitečné?