Financujte svůj project: Zelené financování pro startupy

Klíčová fakta

Existuje mnoho možností financování – udělejte pro svůj projekt vše. Financování opatření k dosažení udržitelnosti může být snadnější, než si myslíte.

Úvod

Investování do energeticky účinných zařízení obvykle dává z ekonomického i environmentálního hlediska smysl. Existuje řada dostupných programů financování, které napomáhají co největšímu zatraktivnění této investice.

Doporučení

 1. Proveďte průzkum úspor nákladů vyplývajících z opatření na snížení emisí. Při předkládání interního obchodního případu se ujistěte, že jste zahrnuli údaje o úsporách projektu udržitelnosti a případně o době návratnosti.
   
 2. Získejte více nabídek od dodavatelů. Zajistěte, abyste při sestavování projektu porovnali a koupili to nejvýhodnější. Je také moudré zkusit křížově porovnat odkazy na údaje o účinnosti zařízení poskytované případnými dodavateli.  Někdy je v jejich zájmu tyto údaje přehánět.
   
 3. Důkladně prozkoumejte možnosti financování. Existuje mnoho různých možností financování a dostupných dotací.  Ujistěte se, tyto všechny možnosti znáte. Dotace, zejména ty větší, často zajišťují financování pouze části původních kapitálových nákladů. Buďte připraveni kombinovat různé možnosti financování.

 

Další informace

Možnosti financování

Může být těžké najít čas na prozkoumání různých možností financování Vašich projektů. Pro usnadnění jsme pro Vás sestavili seznam programů financování.

Na území České Republiky je možné čerpat finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů rozdělených do 5 oblastí, viz následující obrázek.

 

 

V rámci těchto fondů jsou vytvořeny národní operační programy, mezi něž byly alokovány finanční prostředky. Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 (zdroj: www.strukturalni-fondy.cz).

 

 


Operační Program Podnikání, Inovace a Konkurenceschopnost (OPPIK)
 

Operační program Ministerstva Průmyslu a Obchodu České Republiky (řídící orgán) přináší v dotačním období 2014 – 2020 možnost získat dotaci ve čtyřech oblastech podpory:

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje

Prioritní osa 2 - Podpora podnikání malých a středních firem

Prioritní osa 3 - Efektivnější nakládání energií

Prioritní osa 4 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií

Celkem si projekty mezi sebe rozdělí necelých 120 mld. Kč. Nejvyšší alokace je určena pro podporu Rozvoje výzkumu a vývoje (PO1), a to 31 %. Následuje Efektivnější nakládání energií (PO3) s 28,2 %, Podpora podnikání malých a středních firem (PO2) dosahuje 20,7 % a na Rozvoj informačních a komunikačních technologií (PO4) lze využít 17,2 % z celkové částky.

V současné době je otevřeno několik výzev poskytující finanční podporu malým, středním a velkým podnikům. Pro další informace o progamu OPPIK navštivte stránky: http://www.oppik.cz/dotacni-programy.

Dále se očekává vyhlášení výzev Poradenství 1. (pro začínající podniky) a Poradenství 2. Výzva bude určena začínajícím podnikům v oblastech: Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Vzdělávání, Obchod a služby, Jiné. Dotace jsou určeny na poradeské služby poskytované externími poradci. Příjemci podporovaných poradenských služeb jsou podnikatelské subjekty MSP, tento podnikatelský subjekt musí mít historii maximálně do 5 let. Výše dotace: min. 5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč.

Konkrétní informace naleznete na: http://www.oppik.cz/


Projekt Czech DEMO
 

Cílem projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti začínajících společností (vč. start-upů) formou podpory jejich účasti na mezinárodních akcích, možnost prezentace produktů a služeb, zvýšení medializace společnosti a českého podnikatelského prostředí a možnost ucházet se o kapitálový vstup investora.

Jedná se tedy o důležitý marketingový nástroj k podpoře internacionalizace MSP, zejména těch začínajících a zabývajících se inovacemi (zejména v oblastech KET).

Nabízené zvýhodněné služby:

 • Poplatek za účast na akci -  ve výši vstupného a nákladů na výstavní stánek dané akce. Maximální počet podpořených firem na jedné akci je 12. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši max. 75% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 70 000 Kč na jednu firmu v závislosti na cenách konkrétní akce.
 • Překlady- bude použito na tvorbu, překlad a tisk propagačních materiálů na danou akci. Podpora v projektu této Nabídky je poskytována ve výši 100% způsobilých výdajů na tuto rozpočtovou položku v režimu de minimis, max. 1 000 Kč na jednu firmu v rámci konkrétní akce v zahraničí.
 • Cestovné (letenky)-  letenky (zpáteční, ekonomická třída) pro dvě osoby za společnost účastnící se dané akce. Způsobilý výdaj na 1 letenku po Evropě je do hodnoty 20.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 10 000 Kč na jednu letenku) včetně a pro ostatní destinace 25.000 Kč (tzn. poskytnutí podpory do výše 12 500 Kč na jednu letenku) včetně. Agentura CI tak poskytuje podporu maximálně ve výši uvedené v nabídce zvýhodněných služeb. Zbývající cena letenky přesahující stanovenou hranici maximální podpory bude zcela hrazena Účastníkem.

Díky účasti budou mít firmy jedinečnou možnost se prezentovat na renomovaných akcích, získat mediální publicitu a nalézt kontakty pro rozvoj svého podnikání. Jelikož konkurenceschopnost a růst MSP závisí i na schopnostech jejich mezinárodní expanze, KA představuje pro MSP možnost překlenout počáteční bariéry a orientovat se na potřeby koncových zákazníků.

Podrobnjší inforamce naleznete na internetových stránkách: www.podporastartupu.cz


Projekt Czech Accelator
 

Při účasti v aktivitě CzechAccelerator Vás čeká tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v destinaci Silicon Valley, New York, Singapur nebo Londýn plný mentoringu, poradenství, workshopů, networkingových akcí a dalších služeb s tím spojených.

CzechAccelerator je určen pro české podniky s:

 • inovativním existujícím produktem/službou
 • stářím od 1 roku do 7 let
 • maximálně 50 zaměstnanci
 • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
 • statutem právnické osoby
 • vysokým růstovým potenciálem
 • potenciálem k úspěšné komercionalizaci
 • produktu v destinaci

Veškeré informace o projektu naleznete na webu www.podporastartupu.cz


Projekt Czech Accelator
 

Prague Startup Centre – IoT a SmartCity inkubátor

Cílem Prague Startup Centre je pomáhat začínajícím inovativním podnikatelům, propojovat je s vhodnými investory a partnery a nastartovat jejich mezinárodní růst.

Současný program Prague IoT Centre: IoT & SmartCity inkubátor nabízí startupům uvedení konkrétní use-case do praxe, a to od samotného nápadu k zákaznickému projektu.

Program je určen pro B2B produkty kombinující hardware a software s mezinárodním potenciálem.

Co program týmům přinese:

 • Mentoring a konzultace od odborníků z T-Mobile, SimpleCell, Cisco Systems, Microsoft, EY, Hewlett Packard Enterprise a další
 • Až 3 vítězné projekty získají exkluzivní podporu společnosti T-Mobile
 • SimpleCell produkt dostane k provozovatelům sítí SIGFOX po celém světě
 • Díky Microsoftu lze získat $25 000 do Azure
 • Operátor ICT zajistí pilotní provoz vybraného projektu, který bude spadat do oblasti Smart City
 • EY pomůže s kompletním inovačním poradenstvím, od projektového záměru, přes identifikaci trhu až po finanční engineering – transformuje tedy myšlenku do reality
 • Conrad, BigClown a Průša Research poskytnou nástroje do labu v Prague Startup Centre
 • Reálné pilotní zákaznické reference a napojení na konkrétní zákazníky v ČR i zahraničí
 • Představení investorům z celé ČR i zahraničí
 • Praktické semináře, workshopy a technická školení

Další informace o pragramu nalezente na: http://www.praguestartupcentre.cz/prague-iot-centre-iot-smartcity-inkubator/

 

 

Tip dne
Využívejte světlo správně. Chytré použití osvětlení a směrovatelných lamp ušetří až 50% energie na svícení.

Bylo to pro Vás užitečné?